WERKGROEPEN

Achter de schermen zijn wij al een tijd bezig met de voorbereidingen voor de fusie. Een jaar lijkt nog lang, maar is eigenlijk zo om.

De twee schoolteams zijn onderverdeeld in werkgroepen. In een aantal werkgroepen zitten ook medewerkers van BLOS omdat we met hen het kindcentrum aan de Touwlaan gaan vormgeven én in gebruik nemen.

Hieronder vertellen wij per werkgroep wat er de afgelopen periode al is besproken/in gang is gezet en wat er voor de komende periode gepland staat.

Naast de al genoemde werkgroepen zullen komend jaar ook de volgende thema's aan de orde gaan komen: 

 • 1 schoolrapport

 • schooltijden

 • de inrichting van de nieuwbouw

 • de inrichting van de buitenruimte

 

Nóg meer mooie onderwerpen om met elkaar aan te gaan pakken!

 

P

Opgewonden kinderen in de wetenschapskla
Pedagogische visie

WIL JE MEEDENKEN

OVER DE PEDAGOGISCHE VISIE?

Leden: 

Patty | Jan | Samentha | Ellis | Chantal Madelinde | Marina | Lieke | Saskia

Marleen

 • We realiseren een gezamenlijke pedagogische visie en aanpak. Gelijke normen en waarden zijn vanzelfsprekend in ons kindcentrum.

 • Leren is bij ons nooit een doel op zich. Het gaat ons om het leerproces, dat waardevol en betekenisvol moet zijn. Om het leren leren, dat nooit klaar is en een leven lang doorgaat. Maar ook om het toepassen van het geleerde in de praktijk. Als eigenaar van het eigen leerproces. Probeer maar, je kunt het! Zo helpen we kinderen de wereld in. Als nieuwsgierige, zelfstandige en ondernemende individuen. Met zelfvertrouwen en met kennis van hun talenten en (on)mogelijkheden. Weerbaar, evenwichtig en altijd in verbinding met de omgeving om hen heen.

 

Het doel voor dit schooljaar; een voorstel over één pedagogische visie en aanpak aan het ManagementTeam op basis van onderstaande stappen;

 

1. Onderzoek de aanpak en regels die nu in beide scholen en bij BLOS gehanteerd worden.

2. Wat zien we straks in het kindcentrum (Van kernwaarden en visie naar gedragsregels)

3. Wat doen we in straks in het kindcentrum (qua gedrag, werkhouding, gedragsregels en afspraken).

4. Hoe gaan we met die regels en afspraken om, hoe leren we die. Hoe leren we de kinderen de functie van die regels.

5. Welke afspraken zouden we moeten maken, en waar kunnen we op korte termijn al aan werken.

T

etentje
Teambuilding

WIL JE MEEDENKEN OVER TEAMBUILDING?

Leden: 

Ingrid | Marije | Suzanne

Marian | Madelon

Uitgangspunt:

 • We bouwen aan één kindcentrum waar samengewerkt wordt door professionals. Hoe ga je om met elkaar, met ouders en met anderen? Hoe vertalen we de kernwaarden naar gedrag? Het is belangrijk dat we elkaar leren kennen en ons enthousiasme delen. Zo bouwen we aan vertrouwen.

 •  Een team van professionals, samenwerkend en elkaar versterkend vanuit ieders specifieke kennis, ervaring en expertise.

 •  Kernwaarden zijn overal zicht- en voelbaar.

 •  De harmonisatie vraagt om georganiseerde teambijeenkomsten en tegelijkertijd om ontspannen ontmoetingen.

 •  Door de teambijeenkomsten wordt het laagdrempeliger om voor overleg/ afstemming en bij cursussen elkaar op te zoeken. Ook deze ontmoetingen dragen bij aan de harmonisatie.

 

Op de gezamenlijke studiedag in maart, hebben wij de stap gezet om elkaar als team beter te leren kennen, middels teambuildingsactiviteiten. Wanneer er vertrouwen is in elkaar, zal ook de communicatie beter verlopen. Daarnaast zoeken wij elkaar ook op, naast de werkgroepen, in ontspannen sfeer om zo open te staan voor het andere team.

N

Editorial Design
Naam en Logo

WIL JE MEEDENKEN OVER

DE NAAM EN HET LOGO?

Leden: 

Gerard | Wanda | Frans | Annemarie

 Karin | Susanne

De naam voldoet aan de volgende criteria:

● Kindvriendelijk

● Tijdloos

● Passend bij visiedocument, steekwoorden o.a. zijn Leren, spelen, ontwikkelen, opvoeden en ontmoeten.

● Goed uitspreekbaar

● Uniek

● Verbinding met (historie) IJsselstein.

 

Afgelopen periode heeft u hiervoor ideeën in de bus kunnen stoppen. Hiermee gaat de werkgroep aan de slag! Na de zomer zal de nieuwe naam voor onze nieuwe school bekend worden gemaakt!

 

Ook is er al druk nagedacht over een website en de invulling hiervan.

W

Image by chuttersnap
Wereldorientatie

WIL JE MEEDENKEN OVER WERELDORIENTATIE?

Leden: 

Janneke | Xandra | Patty

De werkgroep is op zoek naar een geschikte methode voor wereldoriëntatie. Om een juiste keuze te kunnen maken hebben ze een rijtje gemaakt met eisen waaraan een goede methode in onze ogen zou moeten voldoen en hebben ze een lijst gemaakt met alle voor- en nadelen die er zijn aan de bestaande methodes. Onze volgende stap is om een advies uit te brengen naar beiden teams.

K

Image by Timon Klauser
Kunst en Cultuur

WIL JE MEEDENKEN OVER

KUNST EN CULTUUR

Leden:

Marian | Ellis

Voor muziek en beeldend zijn door beide scholen respectievelijk 1-2-3 Zing (muziek) en Laat maar zien (Beeldende vorming) aangeschaft. Komend jaar wordt gekeken hoe een leerlijn tot stand kan komen en hoeveel lessen er gegeven kunnen worden. In de toekomst is drama een vak om eens onder de loep te nemen omdat er veel expertise/ materiaal in huis is op dit gebied.

 

De vraag is of Cultuureducatie een serieuze taartpunt is t.o.v. overige vakgebieden. Komend schooljaar wordt voor het eerst een gezamenlijke Pilot georganiseerd.

Groepsdoorbrekend en thematisch opgezet. De periode en aanpak wordt met de lkr. van de bouw besproken.

R

Wiskundige formules
Rekenen

WIL JE MEEDENKEN

OVER REKENEN?

Leden:

Chantal | Ellis

De rekencoördinatoren van beide scholen zijn bij elkaar geweest en hebben een korte uitwisseling gehad over beide methodes van rekenen (Wereld in Getallen en Pluspunt) . Hoe lang draait een ieder zijn/ haar methode en wat zijn de pluspunten en minpunten.

 

Onze vraag is voordat wij verder kunnen met een overleg:

● Wat is de toekomst van beide methodes?

● Wordt er een nieuwe methode aangeschaft?

● Afhankelijk van de fusie van de groepen; hoe wordt de rekenmethode geïntegreerd?

T

Image by Robert Anasch
Taal

WIL JE MEEDENKEN

OVER TAAL?

Leden:

Samentha | Xandra

Een weloverwogen voorstel tot aanschaf van een taalmethode/aanpak, passend bij de visie en onderwijskundige uitgangspunten van het kindcentrum Touwlaan voor kinderen van 2-13 jaar. Een werkgroep is bezig geweest met het uitzoeken van een nieuwe methode. Er zijn eerst 2 methodes geselecteerd die voldeden aan onze uitgangspunten en kerndoelen. Van deze methodes zijn zichtzendingen aangevraagd, waarmee wij in de klassen hebben gewerkt. Uiteindelijk is, na uitvoerig onderzoek en ook navraag bij andere scholen, besloten om voor de methode Staal te kiezen. Deze methode wordt vanaf aankomend schooljaar door beide scholen geïmplementeerd.

D

Klaar voor school
Doorlopende Lijn

WIL JE MEEDENKEN OVER

DE DOORLOPENDE LIJN?

Leden:

Nina | Amber | Maja | Mariëtte 

Marian | Henriette

In deze werkgroep zitten BLOS, Nicolaasschool en Fatimaschool samen om de overgang van KDV naar de nieuwe basisschool goed te laten aansluiten. Daarnaast zijn we bezig om de samenwerking in de onderbouw vorm te geven. Zij werken aan een doorgaande lijn, op het gebied van overdracht, pedagogische en didactische aanpak.

 

Zij gaan uit van twee momenten:

Schooljaar 2019/2020 en na de fusie en schooljaar 2010/2021.

Volgend schooljaar gaan de kleutergroepen al zo veel mogelijk samen doen. Bijvoorbeeld de juffendag (verjaardag van de juffen) en het zoveel mogelijk koppelen van de thema's.

Voor na de fusie kijken we o.a. naar het Leerlingvolgsysteem in Parnassys. We onderzoeken of dat ook eventueel al bij SKIJ kan worden ingevoerd zodat er een warme overdracht kan plaatsvinden. Ook willen we kijken of we met BLOS kunnen samenwerken met de thema's. We wisselen kennis en kwaliteiten uit met elkaar.

 
 
 
 
 
 
 
 
Met welke werkgroep wil je meepraten?

Bedankt voor de inzending!